Kansas City, KS Laboratory

Kansas City, KS
835 S. Saint Paul
Kansas City, KS 66105
913.321.7856 p
Monday - Friday
9:00am - 5:00pm CT